1000 DIN CEI 4000 DE COPII AU DEJA UN ÎNGER PĂZITOR CE LE OFERĂ UN GRĂUNTE DE LUMINĂ


În timp ce instituțiile statului român se joacă cu destinele copiilor, emoțiile și mințile noastre, iar miniștrii vin și pleacă de parcă am fi cu toții în țară lui Papură Vodă, aici la Iași, a luat ființă un Guvern al copilăriei, al iubirii și al speranței.

Nu vă putem spune deocamdată cine sunt ministeriabilii și cine sunt pălmașii, dar vă asigurăm că până la mijloc de Răpciune, toți cei 4000 de copii uitați de ei între atâtea vremelnice reforme, dar cu siguranță în vizorul temutelor rețele, vor fi complet echipați pentru un nou an școlar.

Gluma-i glumă, dar adevărul este că numai ajutând cu adevărat copiii sărmani să meargă la școală, vor putea deveni oameni mari, nu doar mâini întinse pe la porți închise.

CUM VĂ PUTEȚI IMPLICA ÎN ACEASTĂ CAMPANIE?

1. Alegeți un copil din listă, recomandăm în ordine sau la întâmplare, lăsând un comentariu la postare cu CODUL din dreptul copilului sau ne dați un mesaj privat (precizând același cod) , iar noi vă trecem in dreptul copilului ales.[spacer height=”10px” id=”3″]
2. De ce ati ales copilul? Ca să-l imbracati și poate să-l hrăniți, desigur. Pentru asta, reduceți bugetul vacanțelor care au mai rămas, sau cele pe care le plănuiți pentru anul viitor și sigur veți economisi ușor și veți putea trimite către noi, în cont sau prin porumbei voiajori 236 lei (ca asa e tradiția), 50 Euro, 45 lire sau 55 dolari, cu precizarea „pentru GRAUNTELE DE LUMINA”.[spacer height=”10px” id=”3″]
Noi, fuguța la fabricuța cea adevărată și venim cu desaga plină cu de toate – hăinuțe, papucei, ghiodanele și rechizite, produse de igienă și de curățenie.
Aici găsiți lista cu copilașii pe care îi puteți sprijini, achitând contravaloarea acestui fel de pachet:

https://docs.google.com/…/1nAqdDnG6ivJKKjt79F0Cd4S-2l…/edit…

Dacă vreți neapărat să faceți dumneavoastră cumparăturile, noi nu ne supărăm. Alegeți pentru acest demers doar copiii care se află în tabelul acesta:

https://docs.google.com/…/1IbkEHJLw5p6TatqGK0yszdeG42…/edit…

Nu uitați faptul că pachetul trebuie neapărat să conțină următoarele: GHIOZDAN, așa cu garanție de minim 2 ani, RECHIZITE specifice fiecărei perioade de școlarizare, TRENING complet și vă rugăm să fie de cea mai bună calitate, PAPUCEI de preferat din piele deoarece noroaiele încă au rămas mari în zonele rurale, ARTICOLE DE IGIENĂ ȘI DE CURĂȚENIE adică un săpun, o pastă de dinți, o periuță, un sampon, iar dacă vreți să mai completați cu ceva, nu ne supărăm![spacer height=”10px” id=”3″]
Vom avea rugămintea ca cel târziu până la 15 august să ne trimiteți coletul la Iași, la Biserica Maternității Cuza Vodă, la care adăugați în cont, la poștă sau în cutiuță 50 de lei pentru alimente. De ce așa repede și așa pachet complet? Pentru că nu vreau să mai rămână copii dezbrăcați în prag de început de an școlar, din lipsa de timp sau uitarea unora. Așa, într-o lună, o mai rezolvăm noi.

FOARTE IMPORTANT! Aici aveți toate datele necesare pentru a transfera bănuți sau colete:[spacer height=”10px” id=”3″]
Asociația ,,Glasul Vieții”
Cont: Banca Transilvania
RO64BTRLRONCRT00W8759401 (Lei)
RO49BTRLEURCRT00W8759401 (Euro)
RO17BTRLGBPCRT00W8759401 (Lire)
PayPal: pr.dandamaschin@yahoo.com[spacer height=”10px” id=”3″]
Adresa de corespondență: Iași, str. Cuza Vodă nr. 34 la Biserica Maternității Cuza Vodă

#graunteledelumina2019 #glasulvietii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donează online cu CARDUL

Descarcă aplicația noastră

acasa [Dan Damaschin - Glasul Vietii]
acasa [Dan Damaschin - Glasul Vietii]

Aplicație dezvoltată de echipa de la Bull-Software

Noutăți formulare 230


 

Dragilor, cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit să colectăm, să procesăm și să depunem toate formularele pentru anul în curs (2021).

Nădăjduim că, și în anul ce vine, ne veți fi alături, într-un număr cel puțin la fel de mare.

 

Dacă aveți întrebări, nelămuriri sau doriți să ne oferiți un feedback cu privire la formulare, vă punem la dispoziție următorul număr de contact:

Ana Maria – 0751 621 146

 

 

Donează online cu CARDUL

Descarcă aplicația noastră

acasa [Dan Damaschin - Glasul Vietii]
acasa [Dan Damaschin - Glasul Vietii]

Aplicație dezvoltată de echipa de la Bull-Software

Formular 230


 

  CLICK AICI PENTRU A DESCARCA FORMULARUL 230  (Anul 2021)

1. Descarcă de mai sus formularul completat cu datele asociației Glasul Vieții

2. Completează formularul 230 cu datele tale, la secțiunea I „Date contribuabil”

3. Depune formularul 230 la autoritatea fiscală, până la 25 mai, utilizând următoarele variante:

– Trimite formularul scanat/fotografiat, pe una din adresele noastre (Facebook / Mail ) și îl vom depune noi la autoritatea fiscală.

– Depune personal formularul, completat și semnat, la autoritatea fiscală.

– Depune formularul online pe Spațiul Privat Virtual.

– Trimite formularul prin poștă, cu confirmare de primire, către autoritatea fiscală competentă.

Termen limită: 25 mai !

 

INSTRUCȚIUNI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI 230 (anul 2020)

 

      I. Depunerea formularului

1. Formularul se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează următoarele venituri din România:

 • venituri din salarii și asimilate salariilor;
 • venituri din pensii;
 • venituri din activități independente/ activități agricole, impuse pe bază de normă de venit;
 • venituri din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă;
 • venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real;
 • venituri din cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.

Contribuabilii completeză formularul în următoarele situații:

– au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform legii, și solicită restituirea acestora;

– dispun asupra destinației sumei reprezentând până la 3,5 % din impozitul anual, pentru susținerea entităților nonprofit care sc înființează și funcționează în condițiile legii sau unităților de cult.

2. Termen de depunere

– până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, sub sancțiunea decăderii

3. Organul fiscal central competent

Formularul se completează în două exemplare.

Originalul se depune, după caz, la:

– organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

– organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România.

Copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.

4. Modul de completare și depunere:

 • Formularul se completează de către contribuabili sau dc către împutcrniciții acestora, potrivit dispozițiilor Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, înscriind corect, complet și cu bună-credință informațiile prevăzute de formular.
 • Persoanele fizice care optează pentru direcționarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susținerea mai multor entități nonprofit/unități de cult, precum și pentru acordarea de burse private, completează în mod corespunzător formularul “Anexă nr…. la Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat”.

In această situație, se completează corespunzător căsuțele prevăzute în formularul 230, cu numărul anexelor completate și depuse împreună cu acesta.

 • Cererea se depune împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire.
 • Formularul “Anexă nr….. la Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat” se depune numai cu formularul 230.
 • Formularul se pune gratuit la dispoziția contribuabilului, la solicitarea acestuia.
 • Formularul poate fi depus și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii

 

       II. Completarea formularului

5. In rubrica „Anul” se înscrie anul pentru care se completează formularul, cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2019).

6. Secțiunea I –  „Date de identificare a contribuabilului”

 • în caseta „Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală” se înscrie codul numeric personal al contribuabilului sau numărul de identificare fiscală atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
 • în rubricile „Nume” și „Prenume” se înscriu numele și prenumele contribuabilului.
 • Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

 

7. Secțiunea II  – „Destinația sumei reprezentând până la 3,5 % din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii

 • Bursa privată – căsuța se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului de raportare cu burse private conform legii și solicită restituirea acestora.
 • Contract nr./data – se înscriu numărul și data contractului privind acordarea bursei private.
 • Sumă plătită (lei) – se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privată.
 • Documente de plată nr./data – se înscriu numărul și data documentelor care atestă plata bursei private.
 • Contribuabilii vor prezenta organului fiscal competent, în copie cu mențiunea „conform cu originalul”, contractul privind bursa privată, precum și documentele de plată pentru aceste burse.
 • Susținerea unei entități nonprofît/unități de cult – căsuța se bifează de către contribuabilii care solicită virarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult.
 •  Căsuța ’’Opțiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 2 ani”- se bifează în cazul în care contribuabilul solicită prin cerere distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venitul datorat pentru același beneficiar pentru o perioadă de 2 ani. Solicitarea poate fi reînnoită după expirarea perioadei de 2 ani.
 • Cod de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult – se înscrie codul de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult pentru care se solicită virarea sumei.
 • Denumire entitate nonprofit/unitate de cult – se înscrie denumirea completă a entității nonprofit/unității de cult.
 • Cont bancar (IBAN) – se completează codul IBAN al contului bancar al entității nonprofit/unității de cult.
 • Suma – se completează cu suma solicitată dc contribuabil a fi virată în contul entității nonprofit/unității de cult.
 • în situația în care contribuabilul nu cunoaște suma care poate fi virată, nu va completa rubrica „Suma”, caz în care organul fiscal va calcula și va vira suma admisă, conform legii.
 • Dacă suma solicitată a se vira către entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulată cu suma plătită pentru bursa privată depășește plafonul de 3,5% din impozitul anual, atunci suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului dc raportare cu bursa privată.

 

 8. Secțiunea III –  „Date de identificare a împuternicitului”

 • Se completează numai în cazul în care direcționarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofît/unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private se realizează prin împuternicit, desemnat potrivit Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
 • în caseta „Cod de identificare fiscală” se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului, înscriindu-sc cifrele cu aliniere la dreapta.
 • în rubrica „Nume, prenume/Denumire” se înscriu, după caz, numele și prenumele împuternicitului sau denumirea acestuia.
 • Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului.

Donează online cu CARDUL

Descarcă aplicația noastră

acasa [Dan Damaschin - Glasul Vietii]
acasa [Dan Damaschin - Glasul Vietii]

Aplicație dezvoltată de echipa de la Bull-Software

Ordinul Centenar… Liliana – Seara valorilor

Ordinul Centenar… Liliana.

În numele Domnului Hristos, în numele dumneavoastră, oameni buni și dragi și, în mod deosebit, în numele miilor de copii și mame înlăcrimate, am primit în cadrul „Serii Valorilor” ieșene „Ordinul Centenar”. 
Voi „multiplica” această distincție și o voi „expedia” fiecărui copil sarman, anexand, desigur, o casă, o vacâ, o capră, o căruță de lemne sau o factură de energie, un pachet de scutece și lapte praf sau o atât de mult visată sacoșă cu „bunătățuri”.
O voi „fărâmița”, mai apoi, în mii de părticele și o voi trimite, cu lacrimi de recunoștință, dumneavoastră, celor de aproape și de departe, care ne sprijiniți și ne încălziți cu dragostea pentru semenii încercați de frig, de foame și de durere.
Dar, mai presus de toate, o voi redefini și o voi dărui la rândului meu, Lilianei.
O mamă bolnavă de cancer, cu patru copii așteptând-o acasă, care, prin credința și dragostea ei, schimbă o întreagă lume.
Deși, după legile lumii și ale medicinii, putea renunța de mult la fetița adusă pe lume de câteva zile, Liliana nostră a hotărât să-și sacrifice sănătatea și poate chiar viața, pentru o nouă viață.
Pe credința și dragostea ei se fundamentează misiunea noastră, viața tuturora și, sper să nu greșesc, întreaga lume.
Domnul Iisus Hristos să o ocrotească pe Liliana și să ne binecuvanteze pe toți!
Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

 

https://photos.app.goo.gl/Db3aG2My7homLU996

Donează online cu CARDUL

Descarcă aplicația noastră

acasa [Dan Damaschin - Glasul Vietii]
acasa [Dan Damaschin - Glasul Vietii]

Aplicație dezvoltată de echipa de la Bull-Software

Ziua Denisei- ziua tuturor copiilor


Denisa – Sezonul estival.
E greu de oferit o sinteză a zilei Denisei, pentru că este imposibil să exprimi bucuria unui copil în cuvinte.
Dar atunci când ai … 150 de bucurii, totul devine mult prea usor pentru ca efectiv…zbori și simți că te apropii de Cer, încât pare un sacrilegiu să nu oferi și altora acest privilegiu.

După ce am primit har și binecuvântare de la Domnul Hristos, prin Potirul ținut de chiar Părintele Mitropolit Teofan, ne-am făcut de cap peste tot pe unde am încăput: la Muzeul Metropolitan, la Teatrul Luceafărul, la restaurante și, cum nici nu încape vorbă fără, la joacă, în stil mare.
Că fără mulți oameni buni aproape de noi n-am fi reușit să înghesuim în sufletele copiilor atata bucurie, asta-i altă poveste sau alt episod.  
La mulți ani, Denisa și vouă, tuturor, dragi copii!

Donează online cu CARDUL

Descarcă aplicația noastră

acasa [Dan Damaschin - Glasul Vietii]
acasa [Dan Damaschin - Glasul Vietii]

Aplicație dezvoltată de echipa de la Bull-Software

O cocioaba + doua zile = o casa


397de copilași din tabelul nostru nu și-au găsit încă donator și mai sunt doar 11 zile până la Paște. Noi am comandat colete pentru toti, dar nu stiu cum ne vom descurca cu plata acestora. Printre cele 397 de suflețele se numără și cei opt copilași ai Florentinei. V-am povestit noi despre ei și căsuța lor pe care, cu multa trudă și bănuți am pus-o la punct în două zile. Acum, când mai avem doar un pas până la tăierea panglicii, pare că am dat de cea mai grea parte. Căminul lor are multe nevoi: un aragaz, o butelie, cărămidă pentru sobă, ba chiar și de un meșter care să ne monteze mobila la fața locului, mai bine zis sa ne facă un dulap încăpător, la zece suflete se adună ceva haine de ordonat în șifonier. Dacă știți pe cineva care ne poate ajuta cu toate acestea, dați-ne de veste. Noi vă vom fi veșnic recunoscători și cu siguranță vă veți câștiga și un loc în inima unor oameni greu incercați de viață.

 

  

Donează online cu CARDUL

Descarcă aplicația noastră

acasa [Dan Damaschin - Glasul Vietii]
acasa [Dan Damaschin - Glasul Vietii]

Aplicație dezvoltată de echipa de la Bull-Software

Daruri de Crăciun


Acesta este jaful secolului!!
Hei, stați, ușurel, ce vă grăbiți așa să sunați la poliție?! Ce credeați?
Noi suntem doar hoți de zâmbete!
Vedeți, spuneți drept de nu ați zâmbit in colțul gurii.

Acum însă este vorba de copii. Împreună cu dumneavoastră bunii noștri donatori, am fost complici la cea mai mare acțiune ( spunem noi că se poate și mai mult) de furat de zâmbete în prag de sărbători. Și tare bine ți se mai umple sufletul de bucurie când vezi chipurile senine ale acestor copilași. Și ei, și noi vă mulțumim! Doamne ajută!P.S. (Vor mai urma și alte zeci/sute/ mii de zambe-poze)

 

Donează online cu CARDUL

Descarcă aplicația noastră

acasa [Dan Damaschin - Glasul Vietii]
acasa [Dan Damaschin - Glasul Vietii]

Aplicație dezvoltată de echipa de la Bull-Software

Ochelari de vedere oferiți cadou de Optica OptiKlar


Pentru că v-am făcut cunoștință cu ajutoarele Moșului, iată astăzi vă mai prezentăm unul dintre spiridușii care pun umărul la treabă.
Prietenii noștri de la OptiKlar ne ajută lunar cu câte două investigații și tot atâtea perechi de ochelari pentru copilașii cu probleme de vedere din asociația noastră. Iar pentru asta, noi le multumim .

Pentru David și Maria, anul acesta Moș Crăciun a venit mai devreme!
Cei doi frați aveau nevoie de ochelari de vedere iar partenerii noștri, Optica OptiKlar au avut grijă să le ofere atât consult de specialitate, cât și ochelari de corecție.

Cu toții știm cât de frumos se vede lumea prin ochii unui copil și câtă nevoie de o vedere bună au aceștia pentru a obține performanțe bune la școală. Însă pentru mulți, efortul financiar este prea mare.
De aceea Optica OptiKlar are și o campanie în desfășurare pentru a oferi ochelari gratuit copiilor cu posibilităti materiale reduse!

Ajută un astfel de copil. Trimite-le povestea lui pe adresa de mail optiklar@yahoo.com și ei îl vor ajuta!”

Oare alți spiriduși, meșteri în ale „croitului” de ochelari, nu s-ar încumeta să redea frumusețea ochișorilor unor copii ? Merită pe deplin să vadă lumea cu ochii mai buni! Îi aşteptăm.

Doamne ajută!

 

Donează online cu CARDUL

Descarcă aplicația noastră

acasa [Dan Damaschin - Glasul Vietii]
acasa [Dan Damaschin - Glasul Vietii]

Aplicație dezvoltată de echipa de la Bull-Software

FII BUN DE CRĂCIUN!


Hăinuțe călduțe pentru Mălina (și încă 1.000 ca ea)

Mălina este un copil dintr-un cătun uitat de lume, cum sunt multe în România noastră europeană. Merge cu drag la grădiniță prin noroaie mai mari ca ea și, deși preferă joaca cu mașinuțele, ori de câte ori este nevoie, ține cu bucurie mătura în mânuțe, încercând să pună umărul la treburile grele din bătătură, cu care frații mai mari sunt demult obișnuiți.

[spacer height=”10px” id=”3″]

Bineînțeles că are un tată și o mama, cel puțin în actul de naștere. Problema este – și acum încep problemele – că tatăl ,,lucrează” în străinătate, de câțiva ani prin Vest. Ce lucrează? Numai el știe. Cert este faptul că s-a dus și dus a fost! Și fără bani.
Mama, o mână de om, se zbate din noapte până în noapte să hrănească și să poarte la școală … 8 copii. În timpul ,,liber”, adică când nu hrănește calul și vaca sau crapă lemnele, mai ceva ca un bărbat, pune mâna pe ciocan, pe lut, pe o grindă și uite așa, a reușit să-și ridice un acoperiș deasupra capului. Cu ce bani? Știe Dumnezeu!
Primăvara, vara și chiar toamna, … toate bune și frumoase. Mai desculță, mai o acritură din copaci, mai o buruiană de prin grădină și o cană cu lapte și a trecut ziua.
Greul cel mare vine IARNA. Lemnele de foc sunt mai scumpe decât aurul, de mâncare pe la ei, la capătul pământului, nu te poți apropia, de parcă ar fi fabricată pe lună. Știți dumneavoastră: transport, energie, taxe și impozite … Haine, încălțări, dulciuri … astea sunt vise, oameni buni! Și te mai miri de ce bieții copii abandonează școala sau cum fac aripi dau bir cu fugiții și se pierd în lume ca cerșetori sau infractori.

[spacer height=”10px” id=”3″]

Acum că povestea a fost spusă, ca să nu fiu întrebat ,, și ce-i cu asta?” îndrăznesc să trec la subiect: dacă tot intrăm în Postul Crăciunului și fiecare din noi va voi să facă un bine, nu s-ar cădea, oare, ca și Mălina să aibă un Crăciun ca lumea?
Doar un semn și noi ne apucăm de treabă! Așa cum ni-i obiceiul.
Fiecare face ce poate. Fie comandăm un brad mai hâd, fie renunțăm la steluța puțin cam de ”tristă amintire”, fie alcătuim un meniu mai ”slim”, cu mai puțini caltaboși și cârnați și vom avea surpriza să ne trezim cu ceva bănuți în plus, cât să ne ajungă pentru o geacă, un pantalon și niște ghetuțe călduțe pentru Mălina. …Și ceva de spălat, de pus pe masă, în vatră.
Cum spuneam, un Crăciun ca lumea.

[spacer height=”10px” id=”3″]
Regulamentul Donatorilor:
1. Alegeți unul sau mai mulți copii din lista atașată, în link-ul de la sfârșitul postării;
2. Ne comunicați alegerea făcută, în privat, pe messenger, telefon, mail sau la rubrica comentarii, iar noi vă trecem cât de repede în dreptul copilului ales.

[spacer height=”10px” id=”3″]

Aveți trei posibilități pentru a ajuta copilașii:

A) Trimiteți în Contul Asociației atașat la sfârșitul postării, prin paypall pr.dandamaschin@yahoo.com, prin moneygram, western sau orice altă modalitate de transfer ( pe numele Damaschin Ana), sau direct la cutia milei, suma necesară împlinirii visului unui copil – 205 lei (aproximativ) și ne ocupăm noi de tot.
B) Pregătiți un pachet cu geaca și ghetele noi (pot fi și purtate dar să fie de cea mai bună calitate), iar dacă mai doriți să adăugați ceva pe lângă, nu se vor supăra și le trimiteți pe adresa nastră: Iași, str. Cuza-Vodă nr. 34 la Biserica Maternității Cuza-Vodă (scrieți pe colet numele copilului ales, precum și codul de referință, pentru a fi mai ușor de gestionat, dar nu uitați și de telefonul dumneavoastră pentru confirmare); cei 50 lei pentru alimente și igienă nu sunt obligatorii, dar necesari.
C) În cazul în care nu vă încadrați în ,,Top cei mai bogați oameni de pe planetă”, faceți un rezumat la ceea ce am scris până acum și trimiteți un pachet cu ceea ce considerați dumneavoastră de cuviință; un copil din multele mii care ne bat de obicei la ușă, se va bucura de darul de suflet.

[spacer height=”10px” id=”3″]

Regulamentul Proiectului:
1. Fiecare Înger Păzitor ar trebui să aleagă repejor un copil și, la fel de repede, să trimită banii. Până când? N-ați trimis deja???
2.Vom comanda în cel mai scurt timp 1.000 de geci, 1.000 de pantaloni și șosete și, bineînțeles, 1.000 de perechi de ghete de piele, de foarte bună calitate, la cel mai mic preț de pe piață.
3. Vom comanda, mai spre Crăciun, 1.000 de pachete cu alimente proaspete, articole de igienă și de curățenie pentru copii.
4. Ar fi minunat ca până pe 10 Decembrie să reușim să umplem magazia noastră cu cele 1.000 de cutii cu geacă, pantaloni, ciorăpei și ghete, având inscripționat numele copilului ajutat.
5. Avem și o surpriză!

[spacer height=”10px” id=”3″]

Pe data de 10 DECEMBRIE, în cadrul Spectaolului Caritabil ,,Nașterea Domnului – bucuria tuturor”, organizăm o TOMBOLĂ live pe Facebook, unde 10 Îngeri Păzitori, vor fi premiați cu icoane pe sticlă pictate de copiii Bisericii noastre și Sfinte Scripturi, un modest simbol al prețuirii noastre pentru jertfelnicia dovedită! La această tombola vor putea participa inclusiv și cei din urmă donatori de la spectacol.

[spacer height=”10px” id=”3″]

LINK LISTA CU COPII:
https://docs.google.com/…/1Sl3z9lp0GUwYXWtdLlvzpjsimO…/edit…,,Glasul Vieții ”
Cont: Banca Transilvania
Cod SWIFT: BTRLRO 22
RO64BTRLRONCRT00W8759401 (Lei)
RO49BTRLEURCRT00W8759401 (Euro)
RO89BTRLUSDCRT00W8759401 (USD)

Domnul să vă răsplătească bunătatea și … SPOR LA TREABĂ!

Donează online cu CARDUL

Descarcă aplicația noastră

acasa [Dan Damaschin - Glasul Vietii]
acasa [Dan Damaschin - Glasul Vietii]

Aplicație dezvoltată de echipa de la Bull-Software